โลโก้เว็บไซต์ บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่'62ออนไลน์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บันทึกประวัตินักศึกษาใหม่'62ออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤษภาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1056 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 พฤษภาคม 2562 - 3 มิถุนายน 2562

สถานที่ : https://regis.rmutl.ac.th/student/login

ผู้รับผิดชอบ : งานรับสมัครนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา