โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 มีนาคม 2562 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มีนาคม 2562 - 17 มีนาคม 2562

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบทะเบียนกลาง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบทะเบียนกลาง 

http://regis2015.rmutl.ac.th/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา