โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสู่การนำไปใช้ประโยชน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถสู่การนำไปใช้ประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 สิงหาคม 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก Mr.Gregory Raymoud หรือ ครูเกรก เรย์มอนด์ ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติเป็นวิทยากร
          โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆและผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่ว่มกิจกรรมทั้งสิ้น 85 คน ประกอบด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 20 คน นักศึกษา จำนวน 60 คน ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป จำนวน 5 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ :จตุพร โปธาคำ
          ที่มาของข่าว/ภาพ : อภิรดา  คำฟูบุตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา