โลโก้เว็บไซต์ SAT ลำปาง เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาษาอังกฤษ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

SAT ลำปาง เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาษาอังกฤษ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 4 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        31 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022) ณ ห้องประชุมซอมพอ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของบัณฑิตนักปฏิบัติ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาบนฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา มีแผนการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022) จึงเป็นการเปิดเวทีให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน และนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บูรณาการกับรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนเป็นอย่างดี

         สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการฉบับภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา อาจารย์ Janak  Nandan  Pandey และอาจารย์สุภาภรณ์  นุกูลธรประกิต อาจารย์แผนกวิชาภาษาตะวันตก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรม ในภาคเช้า และมีการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ/นวัตกรรมเป็นภาษาอังกฤษ ในภาคบ่าย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  80 คน
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
         ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา