โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          22 ตุลาคม 2562 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำแหนมเห็ด และไส้อั่วเห็ด ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลพิชัย จำนวน 20 คน  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

          การจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น สมุนไพร และผลผลิตทางการเกษตร มาแปรรูป เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพต่อไป

          ข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา