โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมภายใต้วิชาบทปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยน BRIC ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมภายใต้วิชาบทปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยน BRIC ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 กันยายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          12 กันยายน 2562  อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมภายใต้วิชาบทปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จำนวน 30 คน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบร่วมการเรียนการสอนระหว่างประเทศ International Class Program : BRIC Program 2019   ณ อาคารแปรรูป สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

          การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำซาลาเปาไส้ถั่วแดง น้ำพริกถั่วเหลืองหมักเทมเป้  ไก่แผ่น และชิมแยมลำไย เพื่อให้นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ลำปาง พิษณุโลก  ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และภาษาระหว่างกัน เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทักษะของนักศึกษาในการพัฒนาตนเองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

          สำหรับโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษา  BRIC (Brawijaya Rajamangala International Collaboration) มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอินโดนีเซียกับนักศึกษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนต่างประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562  และห้องเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่าง เดือนสิงหาคม –ตุลาคม 2562  โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   และสาขาพืชศาสตร์

          ที่มาของข่าว/ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา