โลโก้เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์


เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานบริหาร  
ลำดับที
                                    ชื่อ-สกุล
เบอร์ภายใน
 
1
ดร.สุรพล ใจวงค์ษา
204
 
2
นางสุภาพ ณ น่าน
193
 
3
น.ส.พรรษา เรือนน้อย
217
 
4
น.ส.อรสุภา เยาวภัทรศิริ
218
 
     
 
 
เบอร์โทรศัพท์  สำนักงานประกันคุณภาพ  
ลำดับที
                                  ชื่อ-สกุล
เบอร์ภายใน
 
1
ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี
143
 
2
นางธิติมา สมพงษ์
145
 
3
น.ส.ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต
263
 
 

 

 

 
 
 
เบอร์โทรศัพท์ภายในกองบริหารทรัพยากร  
เบอร์โทรศัพท์  กองบริหารทรัพยากร  
ลำดับที                                   ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1     144  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ลำดับที                                   ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางพิมพ์หทัย บำรุงกิจ 224  
2 น.ส.ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะ 114  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายการเงิน/การบัญชี  
ลำดับที                                     ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางเสาวณีย์ ภู่ทอง 202  
2 น.ส.สุพรรษา คุณาพันธ์ 103  
3 น.ส.เทวรินทร์ ยะสิทธิ 105  
4 น.ส.แสงดาว  ขันทา 195  
5        
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางจิราพร ชำนาญศิลป์ 102  
2 นางพัธจันทร์ ตามเดช 115  
3 นางภคินี ไชยวุฒิ 111  
         
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 น.ส.ปภาวรินทร์ บุญมาก 141  
2 นายธัญพันธุ์ ภู่ทอง 146  
3 นายภาสกร ธรรมลังกา 146  
         
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริการ  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางสุภาวดี พริบไหว 274  
2 นายพิทยาธร ศิริวงศ์ 140  
3 นางสาคร สุณาเคณ 116  
4 นายธนาธิป พึ่งศรี 117  
5 นายวุฒิไกร พิไชยอ้น 137  
6 นายหล้า แสวงงาม 137  
7        
         
เบอร์โทรศัพท์ แผนกอาคารสถานที่  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายประภาส คำอินต๊ะ 139  
2 นายประโยชน์ สมพงษ์ 139  
3 นายสุนทร บุตรคำลือ 139  
         
เบอร์โทรศัพท์ แผนกพัสดุ  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางสุทัศน์ เกิดกระจ่าง 132  
2 นางสุดารัตน์ ชมภูใบ 133  
3 นายทิวากร หมื่นแก้ว 135  
         
เบอร์โทรศัพท์ แผนกเอกสารการพิมพ์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางสมจิตร ชาตนนท์ 136  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ 242  
2 นายจตุพร โปธาคำ 109  
3 น.ส.จารุวรรณ สุยะ 106  
         

 

 

       
เบอร์โทรศัพท์ กองการศึกษา  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล 122  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 น.ส.แสงจันทร์ วงศ์ขัดนนท์ 122  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางชาริณี บำรุงเวช 213  
2 น.ส.นงเยาว์ มูลหล่อ 214  
3 น.ส.วสุกัญญา พีระพันธ์ 210  
4 นายอรรถพร อินถาสาน 212  
5 นายบรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ 210  
6 นางสุพรรณนี กาวิชัย 212  
7 น.ส.อรพรรณ อาณาเขต 211  
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1        
2        
         
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่    
2 นายวัชรินทร์ สิทธิตัน 127  
3 นายสุรินทร์ ศรีจันทร์ 127  
4 นายกุลเชษฎ์ บุญมาดวง 127  
5 นางพิศมัย กฤตยวัฒนากุล    
6 นางทองเพียร มะโนคำ    
7 นายอภิชาติ ปัญญา    
8 น.ส.กันยกานต์ ปัญญายืน    
         
เบอร์โทรศัพท์  คลินิคเทคโนโลยี  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1        
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายภานุวัฒน์ วิรัชเกษม 126  
2 น.ส.ธนพร ยะสุทธิ 126  
3 นายอุดม คำจันทร์ต๊ะ 126  
4 น.ส.อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ 126  
5 นางสาวปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์    
         
เบอร์โทรศัพท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   
สาขาวิชาประมง  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นางพรพิมล จุลพันธ์ 183  
2 นายเรืองพันธ์ ทรัพย์มี 183  
3 นายสมเกียรติ ตันตา 183  
4 น.ส.สุรีวัลย์ ชุ่มแก้ว 183  
         
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ 187  
2 ผศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ -  
3 น.ส.นภาพร ดีสนาม 186  
4 น.ส.อุบลรัตน์ พรหมฟัง 186  
5 นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ 145  
6 นางอรทัย บุญทะวงศ์ 186  
7 น.ส.ชณิชา จินาการ 188  
8 นางวัชรี เทพโยธิน 187  
9 น.ส.ธัญลักษณ์ บัวผัน 186  
10 นางรุ่งทิวา กองเงิน 188  
11 น.ส.พจมาศ คำปัน 189  
12 น.ส.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ 188  
13 น.ส.ลิชินี ปานใจ -  
         
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 นายทวีสิน ปัญญาสีห์ 118  
2 นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ 118  
3 นายอิศร์ สุปินราช 118  
4 นายสิริวัฒน์ สัมมานิธิ 118  
5 นายณัฐอมร จวงเจิม 118  
6 นายนครินทร์ เจริญสุข 118  
         
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 รศ.ดร.สุนทร  วิทยาคุณ 172  
2 ผศ.นิรันดร   กองเงิน 172  
3 ผศ.พงษ์ศักดิ์   อินฝาง 172  
4 ดร.ปิยมาสฐ์   ตันฑ์เจริญรัตน์ 172  
5 ผศ.ดร.วริษา   สินทวีวรกุล 171  
6 ผศ.จรูญ   สินทวีวรกุล 171  
7 ผศ.ดร.วรวุธ   ชัยเนตร 172  
8 นสพ.ชากรณ์   ขันแก้ว 172  
9 นางสุกัญยา อินทร์นารี 172  
10 ผศ.วีระ อินทร์นารี 172  
11 น.ส.ศิริขวัญ ธาตุรักษ์ -  
12 นายปภังกร อภิวัฒน์ไชยศิริ -  
13 น.ส.บุษบรรณ ปัญญายืน 172  
         
  สาขาวิชาพืชศาสตร์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล 151,152  
2 รศ.กุลชลี บุญทา 151,152  
3 ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล 215  
4 นางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ 151,152  
5 ผศ.สุมิตรา  สุปินราช 152  
6 นายกุลวิชญ์ พาณิชย์กุล 152  
7 ดร.สุรพล ใจวงค์ษา 150  
         
  สาขาวิชาวิทยาศาตร์  
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน  
1 ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ 166  
2 นายวาที พันธุวัฒน์ 166  
3 นายอาทิตย์ วรรณเวก 166  
4 น.ส.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ 166  
5 น.ส.อรพรรณ จันทร์งาม 166  
6 นางเพียงพิมพ์ ชิดบุรี 166  
7 นายสมนึก ใจจันทรา 167  
8 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง 166/207  
9 นายวาที พันธุรัตน์ 166  
10 นางนันทวรรณ์ ไชยเรือน 166  
11 น.ส.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี 145  
12 นางศิริประภา ศรีทอง 167  
13 นายวัชรพงษ์ ศรีแสง 166  
14 ดร.ญาณี คีรีต๊ะ 166  
15 น.ส.เกษชไม บุญโสม 168  
         

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ VOIP ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแต่ละเขตพื้นที่

เขตพื้นที่ (รหัสเขต)โอเปอร์เรเตอร์ เบอร์โทรศัพท โทรสาร
ภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดลิน) (40)0 (053)921444 (053)213183
ภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) (41)0 (053)414250-2 (053)414253
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (42)0 (053)266516-8 -
พิษณุโลก (43)0 (055)298438 (055)298440
น่าน (44)0 (054)710259 (054)771398
เชียงราย
(45)0 (053)729600-5 (053)729606-7
ตาก (46)0 (055)515904-5 (055)551833
ลำปาง (47)0 (054)342547-8 (054)342549
วิทยาลัยและสหวิทยาการ 1018 (053)266523
-
การศึกษาพิเศษ(จอมทอง)
-
(053)267338-9 (053)867339
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
-
(054)342533 (054)342550

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

  1. โทรศัพท์ภายในเขตพื้นที่ ไปยังโอเปอร์เรเตอร์ ของเขตพื้นที่ เดียวกัน ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ 0
  2. โทรศัพท์จากภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ไปยัง โอเปอร์เรเตอร์ เขตพื้นที่ น่าน ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ 440
  3. การโทรศัพท์ไปยังปลายทาง ให้กดรหัส เขตพื้นที่แล้วตามด้วยเบอร์ภายในของเขตพื้นที่นั้นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา