โลโก้เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เบอร์โทรศัพท์


เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงานบริหาร
ลำดับที
                                    ชื่อ-สกุล
เบอร์ภายใน
1
ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล
204
2
นางสุภาพ ณ น่าน
193
3
น.ส.พรรษา เรือนน้อย
217
4
น.ส.อรสุภา เยาวภัทรศิริ
218
เบอร์โทรศัพท์  สำนักงานประกันคุณภาพ
ลำดับที
                                  ชื่อ-สกุล
เบอร์ภายใน
1
ผศ.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี
143
2
นางธิติมา สมพงษ์
145
3
น.ส.ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต
263
เบอร์โทรศัพท์ภายในกองบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์  กองบริหารทรัพยากร
ลำดับที                                   ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ผศ.วันชาติ สุวัตถี 144
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลำดับที                                   ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางพิมพ์หทัย บำรุงกิจ 224
2 น.ส.ขนิษฐา คำจันทร์ต๊ะ 114
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายการเงิน/การบัญชี
ลำดับที                                     ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางเสาวณีย์ ภู่ทอง 202
2 น.ส.สุพรรษา คุณาพันธ์ 103
3 น.ส.ชุติมณฑน์ ผาทอง 104
5 น.ส.เทวรินทร์ ยะสิทธิ 105
6 น.ส.แสงดาว  ขันทา 195
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
2 นางจิราพร ชำนาญศิลป์ 102
3 นางพัธจันทร์ ตามเดช 115
4 น.ส.วชรชา พิไชยอ้น 111
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 น.ส.ปภาวรินทร์ บุญมาก 141
2 นายพงศธร เป็งวงศ์ 146
3 น.ส.ธัญญาทิพย์ คำปิงใจ 146
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายบริการ
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางสุภาวดี พริบไหว 274
2 นายพิทยาธร ศิริวงศ์ 140
3 นายบุญทัน แสงพันตา 137
4 นายวุฒิไกร พิไชยอ้น 137
5 นายสง่า เตชะกัน 137
6 นายธนาธิป พึ่งศรี 117
7 นายหล้า แสวงงาม 137
8 นางสาวกัญญาภา เตชะกัน 117
9 นางสาคร สุณาเคณ 116
เบอร์โทรศัพท์ แผนกอาคารสถานที่
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นายประภาส คำอินต๊ะ 139
3 นายประโยชน์ สมพงษ์ 139
4 นายสุนทร บุตรคำลือ 139
เบอร์โทรศัพท์ แผนกพัสดุ
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางสุทัศน์ เกิดกระจ่าง 132
2 นางสุดารัตน์ ชมภูใบ 133
3 นายทิวากร หมื่นแก้ว 135
เบอร์โทรศัพท์ แผนกเอกสารการพิมพ์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางสมจิตร ชาตนนท์ 136
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นายคงศักดิ์ ตุ้ยสืบ 242
2 น.ส.เกศกนก เนตรวงศ์ 109
3 น.ส.จารุวรรณ สุยะ 110
4 นางภคินี ไชยวุฒิ 106
เบอร์โทรศัพท์ กองการศึกษา
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ผศ.วิทยา วนาภิชิต 194
2 นางพัชนี เต้าชัยภูมิ 209
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางชาริณี บำรุงเวช 213
2 น.ส.นงเยาว์ มูลหล่อ 214
3 น.ส.วสุกัญญา พีระพันธ์ 210
4 นายอรรถพร อินถาสาน 212
5 นายบรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ 210
6 นางสุพรรณนี กาวิชัย 212
7 น.ส.อรพรรณ อาณาเขต 211
8 นายอภิชาติ ปัญญา 210
     
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล 215
2 น.ส.เยาวลักษณ์ ธาตุรักษ์ 208
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายบริหาร กองการศึกษา
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
3 น.ส.แสงจันทร์ วงศ์ขัดนนท์ 207
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายกิจการพิเศษ
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ผศ.ทองล้วน มาซา 205
2 น.ส.ปวีณ์ริศา ภวภูตานนท์ 206
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
2 อ.ธิติวัฒน์ ตาคำ 265
2 นายวัชรินทร์ สิทธิตัน 265
3 นายอภิชาติ ปีบ้านใหม่ 265
4 นายอนุสรณ์ วงศ์แปง 265
5 นางพิศมัย กฤตยวัฒนากุล 268
6 นางทองเพียร มะโนคำ 267
7 นายสุรินทร์ ศรีจันทร์ 264
8 น.ส.กันยกานต์ ปัญญายืน 268
เบอร์โทรศัพท์  คลินิคเทคโนโลยี
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1

112
เบอร์โทรศัพท์  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นายสุชาติ สุวรรณเบญจางค์ 126
2 น.ส.ธนพร ยะสุทธิ 126
3 นายอุดม คำจันทร์ต๊ะ 126
4 น.ส.อภิรดี เลี้ยงประเสริฐ 126
5 น.ส.ธัญลักษณ์ กิติวรเชฏฐ์ 210
เบอร์โทรศัพท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาประมง
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นางพรพิมล จุลพันธ์ 183
2 นายเรืองพันธ์ ทรัพย์มี 183
3 นายสมเกียรติ ตันตา 183
4 นายนพรัตน์ ศรีธิอินใจ 183
5 น.ส.สุรีวัลย์ ชุ่มแก้ว 183
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ 187
2 ดร.วรรณา อัมมวรรธน์ 189
3 ผศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ -
4 น.ส.นภาพร ดีสนาม 186
5 น.ส.อุบลรัตน์ พรหมฟัง 186
6 นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ 145
7 นางอรทัย บุญทะวงศ์ 186
8 น.ส.ชณิชา จินาการ 188
9 นางวัชรี เทพโยธิน 187
10 น.ส.ธัญลักษณ์ บัวผัน 186
11 นางรุ่งทิวา กองเงิน 188
12 น.ส.พจมาศ คำปัน 189
13 น.ส.ณัฏวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ 188
14 น.ส.ลิชินี ปานใจ -
15 ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์  อัมมวรรธน์ -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 นายพรหมมินทร์ สายนาคำ 112,118
2 นายทวีสิน ปัญญาสีห์ 118
3 นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ 118
4 นายอิศร์ สุปินราช 118
5 นายสิริวัฒน์ สัมมานิธิ 118
6 นายณัฐอมร จวงเจิม 118
7 นายนครินทร์ เจริญสุข 118
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 รศ.ดร.สุนทร  วิทยาคุณ 172
2 ผศ.วันชาติ   สุวัตถี 144
3 ผศ.นิรันดร   กองเงิน 172
4 ผศ.พิชัย  ไชยเสนา 172
5 ผศ.พงษ์ศักดิ์   อินฝาง 172
6 ดร.ปิยมาสฐ์   ตันฑ์เจริญรัตน์ 172
7 ผศ.ดร.วริษา   สินทวีวรกุล 171
8 ผศ.จรูญ   สินทวีวรกุล 171
9 ผศ.ดร.วรวุธ   ชัยเนตร 172
10 นสพ.ชากรณ์   ขันแก้ว 172
11 นางสุกัญยา อินทร์นารี 172
12 ผศ.วีระ อินทร์นารี 172
13 น.ส.ศิริขวัญ ธาตุรักษ์ -
14 นายปภังกร อภิวัฒน์ไชยศิริ -
15 น.ส.บุษบรรณ ปัญญายืน 172
  สาขาวิชาพืชศาสตร์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ผศ.โพธิ์งาม ภู่ทอง 151,152
2 รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล 151,152
3 รศ.กุลชลี บุญทา 151,152
4 ผศ.อัครเดช พิมพะนิตย์ 151,152
5 ผศ.ผุสดี ชาญธนะวัฒน์ -
6 ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล 215
7 นางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ 151,152
8 ผศ.สุมิตรา  สุปินราช 152
9 นายกุลวิชญ์ พาณิชย์กุล 152
10 ดร.สุรพล ใจวงค์ษา 150
11 น.ส.ศยามล อินทิยศ 153
  สาขาวิชาวิทยาศาตร์
ลำดับที                       ชื่อ-สกุล เบอร์ภายใน
1 ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ 166
2 นายวาที พันธุวัฒน์ 166
3 นายอาทิตย์ วรรณเวก 166
4 น.ส.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ 166
5 น.ส.อรพรรณ จันทร์งาม 166
6 นางเพียงพิมพ์ ชิดบุรี 166
7 น.ส.บุษยรินทร์ พิพัฒน์คงถาวร 166
8 นายสมนึก ใจจันทรา 167
9 ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง 166/207
10 นายวาที พันธุรัตน์ 166
11 นางนันทวรรณ์ ไชยเรือน 166
12 น.ส.ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี 145
13 นางศิริประภา ศรีทอง 167
14 นายวัชรพงษ์ ศรีแสง 166
15 ผศ.ถาวร ถนอมพงษ์ชาติ 167
16 ดร.ญาณี คีรีต๊ะ 166
17 น.ส.เกษชไม บุญโสม 168

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบ VOIP ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแต่ละเขตพื้นที่

เขตพื้นที่ (รหัสเขต)โอเปอร์เรเตอร์ เบอร์โทรศัพท โทรสาร
ภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดลิน) (40)0 (053)921444 (053)213183
ภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดยอด) (41)0 (053)414250-2 (053)414253
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (42)0 (053)266516-8 -
พิษณุโลก (43)0 (055)298438 (055)298440
น่าน (44)0 (054)710259 (054)771398
เชียงราย
(45)0 (053)729600-5 (053)729606-7
ตาก (46)0 (055)515904-5 (055)551833
ลำปาง (47)0 (054)342547-8 (054)342549
วิทยาลัยและสหวิทยาการ 1018 (053)266523
-
การศึกษาพิเศษ(จอมทอง)
-
(053)267338-9 (053)867339
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
-
(054)342533 (054)342550

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ

  1. โทรศัพท์ภายในเขตพื้นที่ ไปยังโอเปอร์เรเตอร์ ของเขตพื้นที่ เดียวกัน ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ 0
  2. โทรศัพท์จากภาคพายัพเชียงใหม่ (เจ็ดลิน) ไปยัง โอเปอร์เรเตอร์ เขตพื้นที่ น่าน ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ 440
  3. การโทรศัพท์ไปยังปลายทาง ให้กดรหัส เขตพื้นที่แล้วตามด้วยเบอร์ภายในของเขตพื้นที่นั้นๆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา