โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ แม่วัง 50ปี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตราสัญลักษณ์ แม่วัง 50ปี


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา