โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประวัติความเป็นมา


พ.ศ. 2515

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 719 ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 12 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เดิมของสถานที่แห่งนี้ เป็นที่ดอน เป็นป่าละเมาะ การบุกเบิกพื้นที่ในระยะเริ่มต้นนั้นใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ต้นสังกัดเดิม คือ กรมอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อบุกเบิกพื้นที่และสร้างอ่างเก็บน้ำ อาคารเรียน และอาคารบ้านพักครู – อาจารย์ ตามงบประมาณ ที่ได้รับโดยเปิดรับนักศึกษา เข้าเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา วิทยาเขตลำปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,381 ไร่ ใช้ประโยชน์ร่วมกับสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 
พ.ศ. 2518
            กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม 92 ตอนที่ 1 หน้า 1 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 โดยมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการ และได้แบ่งสถานศึกษาจากกรมอาชีวศึกษา จำนวน 28 แห่งมาขึ้นต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในการรวมหน่วยงานมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานี้ ได้รวมเอาโรงเรียนเกษตรกรรมลำปางมาด้วย และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรลำปาง”
 
พ.ศ. 2531
            เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”
 
พ.ศ. 2548
            เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้ทรงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ดังนั้นสถาบันแห่งนี้จึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง” จนถึงปัจจุบันนี้
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา