โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

  • วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร
  • วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์


หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
- สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

Downloads

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา