โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ


โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษาลำปาง

งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

งานรับสมัครนักศึกษา

เกี่ยวกับ

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

โครงสร้างบริหารงาน

บุคลากรฝ่ายวิชาการ

ระเบียบและข้อบังคับ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | โทร 054-342547-8 ต่อ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่(211) งานส่งเสริมวิชาการ(213) งานทะเบียน(124,125,214)

 

Presented by Banphot Thawanwarasak RMUTLL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา