โลโก้เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฝ่ายวิชาการ


งานรับสมัครนักศึกษาใหม่

งานรับสมัครนักศึกษา

งานทะเบียน

ระบบทะเบียนกลาง

Download คู่มือ คำร้องต่างๆ

 

ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | โทร 054-342547-8 ต่อ งานรับสมัครนักศึกษาใหม่(211) งานส่งเสริมวิชาการ(213) งานทะเบียน(124,125,214)

 

Presented by Banphot Thawanwarasak RMUTLL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา