โลโก้เว็บไซต์ แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิธีรับมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิธีรับมอบปริญญาบัตร ประจำปี 2563-2564


 

แถวที่ 1

แถวที่ 2

แถวที่ 3

แถวที่ 4

แถวที่ 5

แถวที่ 6

แถวที่ 7

แถวที่ 8

แถวที่ 9

แถวที่ 10

แถวที่ 11

แถวที่ 12

แถวที่ 13

แถวที่ 14

แถวที่ 15

แถวที่ 16

แถวที่ 17

แถวที่ 18

แถวที่ 19

แถวที่ 20

แถวที่ 21

แถวที่ 22

แถวที่ 23

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา