โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย


ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย  E-Reference Database

E-Reference Database ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยที่ สกอ.บอกรับให้ จำนวน 14 ฐาน

abi

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทาง ด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

 

Sample image

เป็น ฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และ เอกสารประกอบการประชุม โดย ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)

 

Sample image

 

เป็น ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Acoustics, Aerospace, Biomedical Engineering, Computing, Engineering Education, Industrial Engineering, Remote Sensing, Transportation จาก 2 สำนักพิมพ์ คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) มีสิ่งพิมพ์รวมกันมากกว่า 12,000 ชื่อ โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ปี 1988 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

Sample image

 

เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง บางสถาบันการศึกษาจาก ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์ มากกว่า 2 ล้านชื่อเรื่อง
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

 

Sample image

เป็น สำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ทางการแพทย์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมี เนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

Sample image

เป็น ฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วย บทคัดย่อ รายการอ้างอิง (Cited Reference) และรายการอ้างถึง (Citing Article) ซึ่ง ครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารประมาณ 8,900 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

Sample image

ระบบ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Sample image

 

 

 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Sample image

 

 

 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

Sample image

 

 

 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ และมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการฐานข้อมูลวารสารอื่นที่สกอ.บอกรับสมาชิกให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวมถึงได้รวบรวมฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในสาขาวิชาการต่างๆ โดยระบบจะสร้างกล่องฐานข้อมูลเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงฐานข้อมูลทั้งหมดได้จากฐานดังกล่าว

 

 

Sample image

เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย

 

Sample image

ฐาน ข้อมูล HW Wilson ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science บริการเอกสารฉบับเต็มจากวารสารไม่น้อยกว่า 1,400 ชื่อ ตั้งแต่ปี 1981 - ปัจจุบัน
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

Sample image

ระบบ สืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน สามารถเข้าใช้บทความฉบับเต็มได้เกือบทุกชื่อ เรียกใช้ full-text ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

Sample image

ประกอบด้วยสาขาวิชา สหสาขาทางด้านการจัดการ เป็นวารสารฉบับเต็ม (Full-text) ปีปัจจุบัน จำนวนวารสารทั้งหมด 175 ชื่อวารสาร (ย้อนหลังไปถึงปี 1994*) รอบรับการใช้งาน HTML , PDF การดาวน์โหลดไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ วารสารจำนวน 38 ชื่อดัชนีใน ISI และอีก 139 ชื่อ ดีชนีใน Scopus
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

Sample image ACM (Association for Computing Machinery)
เป็นฐานข้อมูลทางสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ จากสำนักพิมพ์ ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆไว้ อาทิเช่น สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร, Transactions เป็นต้น และ เอกสารประกอบการประชุม โดย ให้บริการสืบค้นข้อมูล ตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน และยังให้บริการเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text)
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก
Sample image Scopus คือฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences,  Physical Sciences , Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปของ Conference Proceeding และ Books  และสามารถ Link ต่อไปยัง Fulltext ในฐานข้อมูลที่บอกรับได้
คู่มือการใช้งาน คลิ๊ก

ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Thai Digital Collection)
สนับสนุนโดย สกอ.

Sample image

โครงการ สร้างฐานข้อมลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล จัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็มพร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของห้องสมุดในประเทศ ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุด

E-Book ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ จำนวน 4 ฐาน

gvrl-ico

คือฐานข้อมูลหนังสือ eBook จากสำนักพิมพ์ GALE สามารถเข้าใช้ได้พร้อมๆ กัน โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ ทั้งบน PC, Tablet แบะ Smartphone ที่รองรับการใช้งานผ่านทาง Browser สามารถอ่านเนื้อหาบทความในรูปแบบ HTML ได้ทันที

 

Access Engineering from Mc Graw-Hill. Authorative content. Immediate solutions.

คือฐานข้อมูลออนไลน์ชั้นนำทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมสาขาต่าง ๆ มากกว่า 10 สาขาประกอบด้วยหนังสือหลักจากสำนักพิมพ์หนังสือ McGraw-Hill มากกว่า 600 รายการ สามารถเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์http://accessengineeringlibrary.com โดยระบุ Username: RMUTL และ Password: engineer

http://www.elibrary.rmutl.ac.thhttp://www3.lpc.rmutl.ac.th/Reference/images/logo/bannerLogo.jpg

หนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ได้ เข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับระบบ WIFI ของมหาวิทยาลัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract)
จากงานวิจัย และปัญหาพิเศษ ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา