โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร.ล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรม Multimedia over IP เพื่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร มทร.ล้านนา
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา