โลโก้เว็บไซต์          สาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนาสาขาการท่องเที่ยว มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือหน่วยงาน มูลนิธิ ชุมชน จัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ด้านการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง
              อาจารย์ไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา