โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          16 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องบรรยายรวม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ทันสมัย เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ส่วนกลาง) และในส่วนของพื้นที่ลำปาง เพื่อให้เกิดการเข้าใจระบบและสามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องตรงกัน
          ด้าน ดร.ธิติวัฒน์  ตาคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม แนะนำ การใช้ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย  เช่น ระบบสมุดบันทึกความดี (Meritbook) เพื่อกรอกโค๊ดกิจกรรมต่างๆ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาซึ่งจะต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจในการเข้าใช้งาน โดยจัดอบรมแก่นักศึกษา 2 ช่วงเวลาคือ ภาคเช้า จัดอบรมแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคบ่ายจัดอบรมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)ทั้งนี้มีคุณอภิชาต  ปีบ้านใหม่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวกันยกานต์ ปัญญายืน บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : สุรินทร์  ศรีจันทร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา