โลโก้เว็บไซต์ ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA) เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  ลงนามความร่วมมือ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  เพื่อการพัฒนาโลจิสติกส์อาเซียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ASEAN Logistics Academic Network (ALA)  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 7 แห่ง อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3) มหาวิทยาลัยพะเยา 4) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ 7) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้ชื่อ “ASEAN Logistics Academic Network” หรือ ALA   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการดำเนินงานวิจัย และ งานบริการวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป ณ ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา