โลโก้เว็บไซต์ งานหอสมุด สวส. ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานหอสมุด สวส. ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศฯ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา งานหอสมุด สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) “จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ร่วมกับหน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ณ ห้องสมุด มทร.ล้านนา น่าน
   มี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการ สวส. เป็นประธานกล่าวเปิด โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรมฯ คือ ตัวแทนบุคลากรจากห้องสมุด มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุโลก ลำปาง และเชียงใหม่) ซึ่งเป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ การใช้งานระบบควบคุมการจัดเก็บทรัพยากรและชั้นหนังสือเสมือน, การใช้งานระบบงานจัดซื้อจัดหาใหม่ New Acquisition การใช้งานแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) การทบทวนการใช้งานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib Ultimate ทุกระบบฯ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานของห้องสมุดของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ สำหรับการบริหารจัดการห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

ที่มา : สุพิศ ทองซัง งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา