โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          18 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 และพิธีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประกอบพิธี

          สำหรับผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประกอบด้วย
         ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
          
นายวิษณุ  ช้างเนียม
         นางสาวปัญจพร  ศรีชนาพันธ์
         นางสาวปิยมาสฐ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์
         ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.) 
         
นางอรทัย  บุญทะวงศ์
         ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
         
นางกนกวรรณ  เวชกามา
         นางพวงทอง  วังราษฎร์
         ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  (จ.ช.)
          
นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ
         นายพงศกร  สุรินทร์
         นายวุฒิไกร  พิไชยอ้น
         นางกรรณิการ์  จันทร์อินทร์
         นางสาวชนิชา  จินาการ
         นางสาวณัฐนรี   ทองดีพันธ์
         นางสาวนงนุช  ตั้งใจเจริญทรัพย์
         นางปรียารัตน์  ศรีชัยวงค์
         นางสาวลชินี  ปานใจ
         นางวัชรี   เทพโยธิน
         นางสาวอัจฉราพร  แปลงมาลย์
         ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
         
นางชาริณี  บำรุงเวช
         นางสาวพรรณษา  เรือนน้อย
        ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
         
นางสาวขนิษฐา  คำจันทร์ต๊ะ
        เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
        
นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ
        นายนิรันดร  กองเงิน
        นายศราวุธ  เอกบาง

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University of Technology Lanna) เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐ ได้รับการยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขต ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2533 และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" และ "พระราชลัญจกร" ประจำพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความหมายอันเป็นสิริมงคลยิ่งว่า “สถานศึกษาอันเป็นมงคลแห่งพระราชา” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดทำการเรียนการสอน 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย  น่าน ตาก พิษณุโลก และลำปาง ปี พ.ศ. 2566 นับเป็นการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 18 ปี
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป คลิก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882822709738603&type=3

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ /พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และ 2564 และพิธีประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯ คลิก  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882833206404220&type=3ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา