โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา ตาก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 16(11/2565) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
   พร้อมกันนี้ได้มีคำสั้งแต่งตั้งให้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 16(11/2565) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
1. ดร.ปัณณวิช คำรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านน พิษณุโลก
2. ดร.รัฐพล  เกติยศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย
3. ดร.บุปผเวช พันธุ์ศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 
4. อาจารย์เพ็ญวรัตน์  พันธ์ภัทรชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา 
5. อาจารย์กิตติ  เอี่ยมเปรมจิต  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
6. ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา
7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพล โนนจุ้ย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา