โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEMS 2022  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICEMS 2022

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) หรือ Electrical Engineering Academic Association (Thailand) ( EEAAT ) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าครั้งที่ 25 (ICEMS 2022)  จัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม เลอ เมอรีเดียน เชียงใหม่

            การประชุมวิชาการนานาชาติด้านเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าครั้งที่ 25 (ICEMS 2022)  จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการประชุมระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆได้แก่ สาขาเครื่องจักรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง มอเตอร์ขับเคลื่อน ระบบพลังงาน E-Mobility และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI Convergence สำหรับเครื่องจักรไฟฟ้าและไดรฟ์โดยมีการนำเสนอผลงานและโปสเตอร์ การทดสอบ และการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องจักรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าจากทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์  ซึ่งจัดร่วมกันโดย EEAAT (สมาคมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย), IEEE Joint IAS/IES/PELS Thailand Chapter และจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือความร่วมมือด้านวิชาการภาครัฐและภาคเอกชน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมเป็นประธานกรรมการวิภาคการนำเสนอผลงานวิจัย (Chairman) ซึ่งการจัดงานในครั้งที่ 26 จะจัดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา