โลโก้เว็บไซต์ รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ เสริมองค์ความรู้และยกคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รัฐมนตรีกระทรวง อว. เปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง สร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพ เสริมองค์ความรู้และยกคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 3 ธันวาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับในนามพ่อเมืองลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา ) กล่าวต้อนรับในนามสถานที่  และนางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในนามคณะกรรมการจัดการ
    สำหรับงานเกษตรแฟร์ลำปางจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีแห่งเศรษฐกิจพอเพียง สร้างสรรค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือครอบครัว   ขับเคลื่อนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรของ จังหวัดลำปาง  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง ให้มีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดกระแสการหมุนเวียนเศรษฐกิจ  และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมในจังหวัดลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
     ทั้งนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม นิทรรศการเกษตรมีชีวิตกว่า 40 บูธ กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การประกวดพืชและสัตว์ทางการเกษตร กิจกรรมสาธิตสร้างรายได้เกษตรกร กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้ พันธุ์พืช ฮิวมัสล้านปี กาแฟลำปาง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีหน่วยงานร่วมจัดงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง, บริษัทสยามคูโบต้า ลำปาง, บริษัทนอร์ทเทอร์นสยาม เชลแลค จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG. (U2T for BCG) มทร.ล้านนา ลำปาง บริษัทประชารัฐสามัคคี ฯลฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา