โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ช่วยอธิการบดีหารือวิทยากรด้านการเกษตร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ พบผู้ช่วยอธิการบดีหารือวิทยากรด้านการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ให้การต้อนรับนายภัทรพล วิเชียรกุล หัวหน้าศูนย์ชีววิถีเพื่ิอการพัฒนาที่ยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือด้านการขอสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร เพื่อเป็นวิทยากรในการพัฒนาต่อยอดอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปศุสัตว์ ประมง พืชผัก เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในโครงการนำร่อง  60 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง
         ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความยินดีและมีความพร้อมด้านบุคลากรที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ด้านบริหารธุรกิจและด้านวิศวกรรม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
         ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
         ที่มาของข่าว : อ.สมเกียรติ  ตันตาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา