โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่เล่มวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เล่มวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 ธันวาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เผยแพร่เล่มล่าสุด 

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เล่มปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

เข้าสู่เว็บไซต์วารสาร https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index   

 


วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม (JitR) เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ โดยกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์) สามารถใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ และใช้จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ นส.ณิชกมล โพธิ์แก้ว งานวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 08-7079-0797 อีเมล http://jitr.rmutl@gmail.com
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา