โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 พฤศจิกายน 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คำอธิบายหลักสูตร

** ผู้สมัครควรชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทำการสมัครหลักสูตร ** 

เป็นหลักสูตรที่ผู้สำเร็จการอบรมเกิดทักษะด้านการวิเคราะห์หลักการวิจัย เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการวิจัย ทั้งการวิเคราะห์ปัญหาที่จะนำมาวิจัย การวิเคราะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาเป็นพื้นฐานในการวิจัย ตลอดจนการกำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล และเชื่อถือได้ ข้อระมัดระวังต่างๆในการสร้างเครื่องมือ เพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงในงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย และการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่งานที่ทำอยู่ การเขียนรายงานการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมที่จะนำไปสู่การพัฒนางาน/ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  เทคนิคของการประเมินรายงานการวิจัย เพื่อความระมัดระวังในการเขียนรายงาน

ดาวโหลดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา