โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่” | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


หัวข้อ: “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อความยั่งยืนภายใต้ชีวิตวิถีใหม่”
.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
.
ณ การประชุมออนไลน์

Website: https://research.psru.ac.th/PBR2022/

หัวข้อในการประชุม:
.
กลุ่มที่ 1 ด้านการศึกษา
กลุ่มที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มที่ 5 ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 6 ด้านวิจัยสถาบัน
.
=========================
.
ติดต่อสอบถาม:
.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
.
หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร: 055-267-038
.
E-mail: pibulresearch@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา