โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ฉบับที่ 2  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กันยายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  ดังนั้นเพื่อให้มาตรการของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกับมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงออกประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ฉบับที่ 2  ดังนี้

  1. มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามประกาศฉบับนี้ เป็นมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพิ่มเติม จากประกาศฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564
  2. นักศึกษาที่จะได้รับมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยนักศึกษาจะได้รับส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่ชำระในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และต้องเข้ายืนยันการรับสิทธิ์ตามมาตรการในระบบทะเบียนกลาง
  3. นักศึกษาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่ได้รับสิทธิ์ตามาตรการฯ จะได้รับการลดค่าบำรุงการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าบำรุงการศึกษาที่ต้องชำระในภาคเรียนที่ 1/2564 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบทะเบียนกลาง
  4. สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาและได้รับการลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษาจำนวน 500 บาท ทางมหาวิทยาลัยได้นำส่วนลดดังกล่าวมารวมคำนวณโดยให้นักศึกษาได้รับคืนค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมจากส่วนลด 500 บาท จนเต็มจำนวนในอัตราร้อยละ 50 หรือร้อยละ 20 แล้วแต่กรณี
  5. สำหรับนักศึกษารหัส 64 ที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ให้ได้รับคืนค่าบำรุงการศึกษา ในอัตราร้อยละ 50 หรือร้อยละ20 ของค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย (แล้วแต่กรณี)
  6. นักศึกษาที่ไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบททะเบียนกลางแล้ว ติดต่อขอชำระค่าบำรุงการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 หรือ ร้อยละ 80 ของค่าบำรุงการศึกษาที่ต้องชำระในการศึกษา 1/2564 แล้วแต่กรณี
  7. นักศึกษาที่ด้รับทุนเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามมาตรการนี้
  8. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไม่เต็มจำนวนห้นำส่วนต่างที่นักศึกษาชำระไปคำนวณส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 หรือร้อยละ 20 แล้วแต่กรณี


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา