โลโก้เว็บไซต์ องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

องค์ความรู้สู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2560
จำนวน 224 หน้า
ISBN 978-974-625-785-5

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 14 เรื่อง ดังนี้

 1. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ
 2. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าวโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไวเรนส์
 3. เครื่องกลั่นน้ามันหอมระเหยขนาดเล็กสาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน
 4. การส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานในโรงงานแป้งขนมจีนด้วยอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทางาน
 5. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝานเปลือกมะพร้าวน้าหอมด้วยเครื่องฝานแบบกึ่งอัตโนมัติ
 6. การพัฒนากระบวนการหยอดส้มลิ้ม
 7. การส่งเสริมอาชีพช่างเชื่อมให้แก่ชุมชน
 8. การจัดการการขายสินค้าแบบออนไลน์
 9. การสร้างโปรแกรมจาลองด้านวิศวกรรมด้วยฟังก์ชั่น GUI ของโปรแกรม MATALB
 10. การอนุบาลต้นกล้ากล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน
 11. การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของหมอนวดแผนโบราณ
 12. การพัฒนาและการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 13. การติดตั้งและบารุงรักษามอเตอร์ปั๊มน้าเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร
 14. เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสสู่ความเป็นมืออาชีพสาหรับอุตสาหกรรม

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา