โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)  “เทคนิคการสอนที่ส่งผลให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ” | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) “เทคนิคการสอนที่ส่งผลให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)ประเด็นด้านการเรียนการสอนในหัวข้อ “เทคนิคการสอนที่ส่งผลให้บัณฑิตเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ” ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams  เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม โดยเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา