โลโก้เว็บไซต์  มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2563  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มทร.ล้านนา ที่ได้รับเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโฉม พิเชษฐ์บุญเกียรติ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ตามประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

  สำหรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชประสงค์ในการจัดระเบียบการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มีการเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการเป็นอาชีพตามระบบคุณธรรมและขจัดระบบอุปถัมภ์ที่มีแต่การคำนึงถึงเครือข่ายญาติมิตร และการติดสินบนคนรู้จัก เพื่อให้มีข้าราชการที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถของตัวบุคคล และจะเป็นการลดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางอื่นนอกเหนือจากการรับราชการ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ขึ้น โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2472 เป็นต้นมา โดยสำนักงาน ก.พ. ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอให้กำหนดวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดยงานวันข้าราชการพลเรือนเริ่มมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2522 เป็นต้นมาและจากวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องข้าราชการที่มีการปฏิบัติงานที่ดี จึงต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีกระบวนการเกิดการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นขึ้นมา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก้ข้าราชการที่ดี ซึ่งมีการดำเนินการครั้งแรกในปี 2527 และเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเรื่อยมา กระบวนการคัดเลือกมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาจากคุณลักษณะ พฤติกรรม และผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด โดยคำนึงถึงหลักการครองตน การครองคน การครองงาน

 1. การครองตน โดยข้าราชการนั้นๆ จะต้องมีความประพฤติชอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  

2. การครองคน ได้แก่ การได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมและผู้ร่วมงาน ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับ ให้บริการผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค สร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมหมู่คณ และ

3. การครองงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานทั้งในและนอกเหนือหน้าที่อย่างเต็มใจและสม่ำเสมอ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความคิดริเริ่มซึ่งก่อให้เกิดผลงานอันเป็นประโยชน์และปรากฏเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ยังพิจารณาพฤติกรรมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และการมีจิตสาธารณะด้วย

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 มีข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตำรวจ จำนวน 625 ราย

ขอบคุณข้อมูลและภาพ : https://www.thaipost.net, งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา