โลโก้เว็บไซต์ แถลงการณ์ มทร.ล้านนา กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แถลงการณ์ มทร.ล้านนา กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง กรณีพบบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระบาดระลอก 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแจ้งข้อมูลว่ามีบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 19 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 ราย พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย  ทั้งหมดได้เขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานัทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลจังหวัดลําปาง ทั้งนี้ในพื้นที่เสี่ยงได้ดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการฉีดพ่นน้ำยา    ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แล้ว สำหรับพื้นที่เชียงราย น่าน ลำปาง ตาก ไม่พบผู้ติดเชื้อ

          มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ให้กําหนดช่องการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยฯ โดยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า มีการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้ามหาวิทยาลัยฯ มีจุดให้บริการอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลวแบบเหยียบก่อนขึ้นอาคาร และตามจุดสําคัญต่างๆ มีจุดให่บริการเจลแอลกอฮอล์ มีการปรับรูปแบบให้บริการในจุดที่มีการรวมตัวกัน เช่น งดให้บริการห้องสมุด โดยขยายสิทธิการยืม-คืนเป็นเวลา 1 เดือน สําหรับนักศึกษาและบุคลากร โดยสามารถยืมต่อในรูปแบบออนไลน์ ให้บุคลากรที่เดินทางกลับภูมิลําเนาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงตามคําสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให์ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค ได้มีการติดตามประวัติการเดินทางของนักศึกษาและ บุคลากรในช่วงเทศกาลวันหยุดและการติดตาม อาการหลังกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ผ่าน ผู้บังคับบัญชา งดการสแกนนิ้วในการลงเวลาปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ และให้บุคลากรสายสนับสนุน ลงเวลาปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด และใช้ปากกาของตนเองในการลงลายมือชื่อ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

          ด้านการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การบริการนักศึกษาและประชาชน มีการดูแลนักศึกษา โดยนักศึกษาที่มีความประสงค์ “รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา” และ “แจ้งสําเร็จการศึกษา” ภาคฤดูร้อน/2563 สามารถดําเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ - จัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ในรูปแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2564 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล หรือเลื่อนการสอบ ภาคฤดูร้อน ตามความจําเป็นโดยผ่าน ความเห็นชอบจากคณบดี/ผู้อํานวยการวิทยาลัย จัดให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทํางานในแต่ละวันทําการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนบุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 19–30 เมษายน 2564 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม่ มีการปรับรูปแบบการสอบ ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง 2564 เป็นวิธีการออนไลน์ ผู้ที่มีความประสงค์ขอเอกสารทางการศึกษา ในระหว่าง         วันที่ 16–30 เมษายน 2564 สามารถดําเนินการผ่านระบบทะเบียนกลาง โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือหากประสงค์รับเอกสารด์วยตนเอง ติดต่อรับเอกสารได้หลังวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

          ในส่วนของรายวิชาฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ซึ่งมีทั้งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ      ลงวันที่ 16 เมษายน 2564  ที่ครอบคลุมหลายจังหวัด ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบกับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลายพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมมหาวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศแนวทางการจัดการรายวิชาฝึกงาน และฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยให้คณะและหลักสูตร ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหากรณีนักศึกษาถูกปฏิเสธ หรือยกเลิกการฝึกงาน เนื่องจากสาเหตุของการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์รายวิชา

          ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนําไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส    โคโรนา 2019 ด้วยอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ห่วงใยต่อสถานการณ์เป็นอย่างยิ่ง ขอให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากต้องการ ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลหรือมีความกังวลใจ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook fanpage มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา https://www.facebook.com/rmutl.fanpage  และหมายเลขโทรศัพท์: 053-921444 โทรสาร:053-213183

 

                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                                                                        21 เมษายน  2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา