โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สวท. และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเสนอแนวคิดการบริหารฯ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สวท. และประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่นำเสนอแนวคิดการบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 11 – 18 พฤศจิกายน 2563 นั้น

   อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก พ.ศ.2562 จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดั้งนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัตน์ ปาณานนท์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์  ใสนวน

3. นายมานัส สุนันท์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันท์ ทับเกิด

    ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อผู้สมัครมาตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ควรมี และลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่ควรมี และลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ และผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเป็นที่สุดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบโดยทั่วกันในวันที่ 3 ธันวาคม 2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา