โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 มกราคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)
นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

  1. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนในจังหวัดตรัง
  2. การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแหวกร่องต้นข้าวเพื่อเกษตรกร
  3. รูปแบบการพัฒนาน้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีการบูรณาการการจัดการความรู้ ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชน ของนักวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภาคกลาง
  4. การนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ตาบลบงตัน อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
  5. การจัดการความรู้และการบริการวิชาการเรื่องแก๊สชีวภาพแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  6. การจัดการน้าเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
  7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตานานอาหารมุสลิมบ้านตลาดแก้ว โรตี-ผงกะหรี่
  8. การลดของเสียในกระบวนการผลิตยางแผนรมควันชั้น 3 ของโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

Ookbee : JSES ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

PubHTML5 : JSES  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559)

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา