โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกับ เอกชน อบรมการให้บริการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิทยบริการฯ ร่วมกับ เอกชน อบรมการให้บริการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่าย มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 13 กันยายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    งานพัฒนาระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมระบบให้บริการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด
     มีนายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (หัวหน้างานระบบเครือข่าย) กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่าย งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ (เชียงราย น่าน ตาก พิษณุ โลก ลำปาง และเชียงใหม่)
    เป้าประสงค์ของโครงการฯ เพื่อต้องการให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทราบถึงวิธีการใช้งานระบบอย่างมีทักษะ มีเทคนิคที่ดี เกิดความเชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยรายละเอียดของการอบรมฯ ประกอบด้วย เรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล (Digital Learning) ไมว่าจะเป็นภาพรวมของ Prism Element การจัดการเครื่องแม่ข่ายเสมือน การสำรองข้อมูลระหว่างคลัสเตอร์ การตั้งค่าเน็ตเวิร์ค การแจ้งเตือนผ่านอีเมล์และการเชื่อมต่อผ่าน AD รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ในการรองรับการให้บริการแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา