โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา 2563 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวน...นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 พฤษภาคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงานกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกอบกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฉบับที่ ๓ ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ตามความทราบแล้วนั้น

    เพื่อให้การวางแผนในการเตรียความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการสำหรับนักศึกษา ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ทุกระดับชั้นทำแบบสำรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/student/ เมนู “S19 ประเมินความพร้อมการเรียนออนไลน์ ๒๕๖๓” โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

ทำแบบสำรวจออนไลน์ได้ที่ : https://regis.rmutl.ac.th/student/  เมนู "S19"
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๖๒๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา