โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 เมษายน 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง  การเลื่อนกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563

......................................................................................................

                    ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิจารณาวินิจฉัยตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2562 ให้เลื่อนกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยที่เหลือทั้งหมดและขยายเวลาการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยออกไป จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จะคลี่คลายเป็นปกติ นั้น

                    คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติการประชุมครั้งที่ 29 (5/2563) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เป็นไปตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ความเห็นชอบ จึงให้เลื่อนกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2563 ออกไปก่อน จนกว่าจะสามารถจัดประชุมได้ตามปกติ

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา