โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการเลื่อนกระบวนการสรรหาอธิการบดี | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องการเลื่อนกระบวนการสรรหาอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 มีนาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เสนอให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิจารณาวินิจฉัยตามข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562 ให้เลื่อนกระบวนการสรรหาอธิการบดีที่เหลือทั้งหมดและขยายเวลาการสรรหาอธิการบดีออกไป จนกว่าสถานการณ์โรคติดตเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จะคลี่คลายเป็นปกติ ซึ่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้เลื่อนกระบวนการสรรหาอธิการบดีตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ ของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกไปก่อน จนกว่าจะสามารถจัดประชุมตามปกติได้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา