โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          26 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการคณะกรรมการแต่ละส่วนในการจัดงาน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และเป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมาก
          ทั้งนี้ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีการรับรายงานตัวนักศึกษาในช่วงเวลา 08.00-10.00 ณ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. และพบอาจารย์ที่ปรึกษาช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา