โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างฐานการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       3 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี เพื่อเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแก่นักเรียนและคณะครู
       การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมแก่สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบ่งเป็น  3 ฐานกิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมเทคโนโลยีการย้อมผ้าด้วยเทคนิคการสกัดสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติ  โดยสาขาวิทยาศาสตร์  กิจกรรมประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล และ AI ในโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมไข่ปลาคาเสียร์และอินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ โดยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      สำหรับกิจกรรมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฯได้รับการประสานงานจากโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในการนำนักเรียนจำนวน 30 คน และคณะครูจำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคตได้
      ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
      ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / วรินทร  จันทร์มูล
      ที่มาของข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
      คลิกชมภาพกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา