โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการความรู้ด้านงานวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดเวทีให้นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยกองการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วม 45 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้  สร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ทั้ง 3 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
        สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย ด้านเรียนการสอนและการวิจัย มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองทั้งระดับชาติและนานาชาตินับเป็นผลงานทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในสาขาและความสามารถในการทำการวิจัยที่มีเหตุผลและกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือของผู้วิจัยและทีมงาน อันจะส่งผลต่อการศึกษา ค้นคว้า พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดทำวารสารวิชาการรับใช้สังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์อีกด้วย
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ / แสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา