โลโก้เว็บไซต์ อธิการ 4 มหาวิทยาลัย  จับมือร่วมกันสืบสานงานโครงการหลวง หารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชดำริและกิจกรรมทางวิชาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการ 4 มหาวิทยาลัย จับมือร่วมกันสืบสานงานโครงการหลวง หารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชดำริและกิจกรรมทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมร้านบ้านสวนสลัดแม่โจ้ อธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมหารือแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริและกิจกรรมทางวิชาการ ที่มีทิศทางการทำงานร่วมกัน สอดคล้องสนับสนุนเกื้อกูลกัน เพื่อให้เป็นความร่วมมือของทั้ง 4 มหาวิทยาลัย ในเรื่องงานวิศวกรรม การเกษตร การดูแลสุขภาพ งานพัฒนาแผนชุมชน และงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งจะร่วมกันสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ บุคลากรเพื่อร่วมกันดำเนินงานต่อไป ซึ่งในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานส่วนสนับสนับสนุนการดำเนินมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนาและคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ห้องประชุมซอมพอ มทร.ล้านนา

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ “ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อมูลนิธิโครงการหลวงและกิจกรรมวิชาการ” เพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ ดำเนินงานด้านการวิจัย  พัฒนา  เผยแพร่ความรู้  ด้านพลังงาน  วิศวกรรมศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม เพื่อระบบเกษตร (Energy, Engineering and Environment for Agricultural Systems – 3E for A)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545เป็นต้นมา ปัจจุบันมีการดำเนินงานใน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ 1.พื้นที่โครงการหลวงและโรงงานหลวง ประกอบด้วยสถานีและศูนย์ของมูลนิธิโครงการหลวง  ชุมชนเกษตรกรบนพื้นที่สูงรอบศูนย์รวมถึงมีหน่วยที่ปรึกษาวิศวกรรมและบริการด้านเทคนิคเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  มทร.ล้านนา มีการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้านการพัฒนาพลังงานน้ำขนาดเล็กและกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานจากขยะ  การฟื้นฟูระบบพลังงานสะอาด(โซล่าเซลล์)ในเขตพื้นที่สูง เป็นต้น  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ   2.พื้นที่โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโรงเรียนในแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุระกันดารตามพระราชดำริฯ   ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขาของกศน.ชุมชนบนพื้นที่สูง และโรงเรียนสพฐ. โดยเน้นการอนุรักษ์พลังงาน  การใช้พลังงานหมุนเวียน  พื้นที่ปฏิบัติติงานหลักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  และน่าน

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา