โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง  ประธานโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ประธานสถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย กรรมการ และคุณรุจิราพร แสงปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สังกัดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นเลขานุการ

          โดยผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับผลคะแนน 4.64 พร้อมทั้งรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานของคณะในปีถัดไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา