โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการสอนออนไลน์ยุค New normal ” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการสอนออนไลน์ยุค New normal ” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         19 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 5  อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการสอนออนไลน์ยุค New normal ” ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านโปรแกรม Microsoft Team โดยมี ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ  อาจารย์ศิริประภา ศรีทอง และนางสาวณัฐพรรณ  งามสม เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
        การจัดกิจกรรมจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีการรวมรวมความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
          ข่าว /ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ / แสงจันทร์  วงค์ขัดนนท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา