โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 เฟ้นหานักศึกษาบุคลิกดีมีความสามารถ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 เฟ้นหานักศึกษาบุคลิกดีมีความสามารถ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤศจิกายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     24 พฤศจิกายน 2564 สมโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมประกวด  RMUTLL STAR CONTEST 2021 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด
     ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม  RMUTLL STAR CONTEST 2021 เป็นหนึ่งกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการทำงานร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในด้านศิลปวัฒนธรรม  มีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมที่จะเป็นตัวแทนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางต่อไป
     นางสาวเบญจมาศ วันทนียสกุลชัย นายกสโมสรนักศึกษา ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการจัดประกวด 4 ประเภทประกอบด้วย MISS  RMUTLL  , MISTER  RMUTLL, MISS  QUEEN  RMUTLL และ MISS  CONGENIALITY  RMUTLL โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ในการประกวดมีผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย  สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) Bangkok Clinic Revolution ลำปาง โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ลำปาง  และร้านช่อบุรินทร์เวิดดิ้งเฮาส์ 
     สำหรับการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2021 รอบชิงชนะเลิศ มีการตัดสินโดยคณะกรรมการและการร่วมโหวตรางวัลขวัญใจราชมงคลโดยนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภทดังนี้
     ประเภท MISS  RMUTLL 
     รางวัลชนะเลิศ    นางสาวอรอนงค์  สะโงะ   สาขาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวคีตภัฒน์  ใจวงศ์   สาขาการบัญชี   คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิมรดา  ปลายหาญ  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภท MISTER  RMUTLL
     รางวัลชนะเลิศ  นายประทานพร  แก้วงาม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
     รางวัลรองชนะเลิศ นายนาบวี  บริจินดากุล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศุภกรณ์  บัวเพ็ง สาขาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประเภท  MISS  QUEEN  RMUTLL
     รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวุฒิ  การดี  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภท  MISS  CONGENIALITY  RMUTLL
     รางวัลชนะเลิศ นายปรวิทย์  แซ่จาง  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รางวัลขวัญใจราชมงคล
     นางสาวชลปรียา  รุ่งเรือง  สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

     ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนนักศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ นายกสโมสรฯ กล่าวในตอนท้าย
     ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
     ภาพ : จตุพร  โปธาคำ
     ที่มาของข่าว : อนุตตรีย์  สุยะ / สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา