โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กันยายน 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริม  พัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        สำหรับการแข่งขันทักษะดังกล่าวจัดการแข่งขัน 37 รายการ ประกอบด้วย  โดนัทยีสต์  ทักษะการตรวจสอบคุณภาพอาหารในห้องปฏิบัติการ  การทดสอบชอมอาหารในยุค New Normal การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์ (แนว Fusion Food)  ผลไม้รวมในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้วเพื่อสร้างสื่อออนไลน์  การตอบปัญหาวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร  การตอบปัญหาความรู้ด้านกายวิภาคสาสตร์สัตว์  การตอบปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์  การคำนวณสูตรอาหารและผสมอาหารสัตว์  การีดนมโค  การเรียกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์  การคัดแม่ไก่ไข่ตก  การเก็บไข่ คัดไข่และตรวจสอบคุณภาพไข่  ดารส่องไข่ฟัก  การตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์  การทำวัคซีน  การผสมเทียม  การคล้องโคและจับบังคับโค  การฟาดแส้  การขยายพันธุ์พืช  ทักษะด้านแมลงศัตรูพืชและการควบคุม  ทักษะด้านโรคพืชและการควบคุม  การประเมินคุณภาพดินเพื่อการปลูกพืช  การแข่งขันบังคับโดรนเพื่อความบันเทิง  การแข่งขันบังคับโดรนเพื่อการเกษตร  การแข่งขันทักษะการจัดสวนถาด  ทักษะการบรรจุและลำเลียงลูกปลา   ทักษะการใช้เครื่องมือประมง  ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา  ทักษะการจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม  ทักษะการผลิตอาหารสัตว์น้ำ  ทักษะการติดตั้งกระชังบกเลี้ยงปลา  ทักษะการตอบปัญหาทางการประมง  ทักษะการพูดในเชิงวิชาการ  การตอบคำถามทางเกษตรศาสตร์ ทักษะทางเคมี  และทักษะทางชีววิทยา
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง
         ที่มาของข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา