โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการได้รับดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ในการได้รับดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 นั้น 

          อาศัยอำนาจตามความในมตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.ที่ 380/2561 ลงวันที่10 กรกฏาคม 2561 และความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 ประกอบกับมติคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้งที่ 11(3/2564) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 55(3/2564) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 จึงแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ  ( คลิก !! ดูประกาศ )
          ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ราย ได้แก่

  • นายชุมพล พาใจธรรม  สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  ระดับชำนาญการ 
  • นางสาวภาวิณี คำม่วง   สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับชำนาญการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา