โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวัชรินทร์  สิทธิตัน

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : mastertong@rmutl.ac.th

หน่วยระบบเครือข่าย 

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

นายปรียวัฒน์  ผดุงพันธ์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : cutterpreeyawat2@rmutl.ac.th

หน่วยบริการสารสนเทศ 

นายวัชรินทร์  สิทธิตัน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : mastertong@rmutl.ac.th

นายอภิชาติ  ปัญญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat.punya@rmutl.ac.th

นายสุรินทร์  ศรีจันทร์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : surin@rmutl.ac.th

 

 
หน่วยห้องสมุด 

นางสาวสวรินทร์  สารสมุทร

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : sawarin@rmutl.ac.th

นางสาวปวีณ์ริศา  ภวภูตานนท์

พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : pittra@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา