โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aaaaa

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

หน่วยระบบเครือข่าย 

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

นายปรียวัฒน์  ผดุงพันธ์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : cutterpreeyawat2@rmutl.ac.th

หน่วยบริการสารสนเทศ 

นายวัชรินทร์  สิทธิตัน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : mastertong@rmutl.ac.th

นายสุรินทร์  ศรีจันทร์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : surin@rmutl.ac.th

 

 

หน่วยห้องสมุด 

นางสาวสวรินทร์  สารสมุทร

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : sawarin@rmutl.ac.th

นางสาวปวีริศา  ภวภูตานนท์

พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ ส.3


เบอร์โทร : 0 5434 2547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : pittra@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา