โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร


บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aaaaa

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นายวัชรินทร์  สิทธิตัน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นายสุรินทร์  ศรีจันทร์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

งานห้องสมุด

นายอภิชาติ  ปัญญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางพิศมัย  กฤษตวัฒนกุล

พนักงานพิมพ์ดีด 3


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

นางทองเพียร  มะโนคำ

พนักงานพันธกิจ


เบอร์โทร : 054-342547-8

อีเมล : @rmutl.ac.th

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา