โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บุคลากร


บุคลากรงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
aaaaa

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอภิชาติ  ปีบ้านใหม่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : apichat@rmutl.ac.th

นายวัชรินทร์  สิทธิตัน

นักวิชาการศึกษา


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : mastertong@rmutl.ac.th

นายสุรินทร์  ศรีจันทร์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : surin@rmutl.ac.th

นายปรียวัฒน์  ผดุงพันธ์

พนักงานราชการ


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 127

อีเมล : cutterpreeyawat2@rmutl.ac.th

กลุ่มงานห้องสมุด 

นายอภิชาติ  ปัญญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 120

อีเมล : apichat.punya@rmutl.ac.th

นางพิศมัย  กฤษตวัฒนกุล

พนักงานพิมพ์ดีด 3


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : pisamai@rmutl.ac.th

นางทองเพียร  มะโนคำ

พนักงานพันธกิจ


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 120

อีเมล : thonphian@rmutl.ac.th

นางสาวสวรินทร์  สารสมุทร

บรรณารักษ์


เบอร์โทร : 054-342547-8

เบอร์ภายใน : 119

อีเมล : sawarin@rmutl.ac.th

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา