โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางการสอนออนไลน์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ช่องทางการสอนออนไลน์


ราชมงคลล้านนา ลำปาง ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19

ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีโปรแกรม Microsoft Teams, Zoom,  Moodle และการใช้ห้อง Smart ClassRoom เป็นเครื่องมือ

 

ช่องทางติดต่อ/สอบถาม

สอบถาม ปรึกษาการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร.  054-342547 ต่อ 127
................................................
Line ID  :  kailpg
Line ID  :  tongrmutll
.................................................
Facebook  : Kailpg Kai
Facebook  : watcharin Sittithan

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา