โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ติดต่อเรา


งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

โทร. 0 5434 2547-8 ต่อ 127 โทรสาร.0 5434 2549

อีเมล์ : aritlp@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา