โลโก้เว็บไซต์ ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 15-203
มหาวิทยาลัยฯได้เห็นความสำคัญด้านการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ จึงจัดทำห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้ต่อยอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจประสบความสำเร็จได้จริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา